Vår spetskompetens – din trygghet

Få 15 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning. Har du något du undrar över eller behöver ha hjälp finns vi här för dig.

Asyl

Asyl eller politisk asyl är det skydd en stat eller organisation i en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium men också, i vissa fall, på sina ambassader i andra länder.

Den som ansöker om skydd av en stat kallas asylsökande. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, med det är upp till enskilda länder att bestämma på vilka grunder en person har rätt till att få asyl beviljas. Enligt principen om non-refoulement får en person aldrig heller utvisas till ett land där han eller hon löper överhängande risk att förföljas, utsättas för tortyr eller dödas. UNHCR publicerar varje år statistik över antalet asylsökande och tar fram rapporter om säkerhetsläget i de utsatta länderna.

Inom Europeiska unionen finns det en gemensam asylpolitik. Den innefattar bland annat enhetliga villkor för vem som har rätt till asyl (skyddsgrundsdirektivet), vilken medlemsstat som snavarar för att utreda en asylansökan (Dublinförordningen), hur asylsökande ska behandlas (mottagandedirektivet) och hur asylproceduren ska gå till (asylprocedurdirektivet).

Som asylsökande har du oftast rätt till offentligt biträde, vilket betyder att det är staten som står för din advokats kostnader under hela din asylprocedur. Vi besitter mångårig erfarenhet av utlänningslagen, migrationsrätten och flyktingskap i övrigt. Välkomna att kontakta oss.

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.